Az iskola története

  A kormány határozata alapján 1964-ben a kisebb településeken is gimnáziumok létesültek, így Biharkeresztesen is. Az iskolák közül a nagyobb bázissal rendelkezők megmaradtak, a kisebbek nem bizonyultak eléggé életképeseknek.

Az új gimnázium egy első osztállyal indult, a beírt tanulók száma 51. Tantermük a Vasvári Pál utcai iskola emeleti nagy terme. (Hosszú 3 padsor jelezte, hogy az iskolában gyökeres változás történt.) A Bocskai István Általános Iskola és Gimnázium közös igazgatója Osváth András, igazgatóhelyettese Molnár Lajosné. Mindketten sokat fáradoztak azért, hogy a községben középiskola legyen és megmaradjon.

A gyerekek nagy része helybeli volt, de az idők folyamán egyre többen jöttek a környező falvakból:  

 • Ártánd
 • Bojt
 • Bedő
 • Told
 • Mezőpeterd
 • Körösszegapáti
 • Komádi
 • Mezősas
 • Báránd
 • Kismarja
 • Létavértes
 • Berettyóújfalu
-ból, később még távolabbról is. Így lassan kialakult az iskola vonzáskörzete.

 

Az első években többségében általános iskolai tanárok tanítottak. Néhányan folytatták tanulmányaikat az egyetemen, de a továbbtanulás végigkísérte szinte az egész korszakot. Több tanárunk főiskola után került intézményünkbe, s az egyetemi diplomát a munka melletti posztgraduális képzés útján szerezte meg. Az iskolavezetés ezt mindig támogatta, bár ez jelentős anyagi áldozatot jelentett. A nevelőtestület összetétele kezdetben gyakran változott. Különösen az első években távoztak sokan az intézményből. A helyi önkormányzat igyekezett szolgálati lakások biztosításával elősegíteni a letelepedésüket.

Az idők folyamán növekedett a tanulói létszám, gyarapodott a tanári kar is. Lehetőség nyílott a párhuzamos osztályok indítására, az angol nyelv tanítására, csoportbontásokra, fakultációk indítására. Az egyetemi diploma is alapkövetelmény lett.

Az 1964/65-ös tanévben indult a levelező gimnáziumi oktatás is. Néhány osztály leérettségizett, az utána jelentkezőket Berettyóújfaluba irányították. 1976-ban újra megindult itt az oktatás, s azóta folyamatosan, zökkenőmentesen halad. Bár sokan kimaradtak időközben, mégis a levelező tagozaton igen sok környékbeli dolgozó szerezte meg a középfokú képzettséget.

Az intézmény tanárai az oktatás, ismeretanyag elsajátítása mellett igyekeztek a tanulók szemléletét is formálni. A gimnáziumunkban a nevelőmunka elsődleges tevékenységet jelentett az egyre színvonalasabb oktatás mellett. Kiemelkedő eredmény, hogy a 40 év folyamán iskolánk tanulóinak a neveltségi szintje a kis iskolák emberközpontú, kiegyensúlyozott nevelési gyakorlatát bizonyítja.

Az első időszakban nem volt sem gondnok, sem adminisztrátor. Az ez irányú feladatokat az igazgatóhelyettes látta el. 1969-től a közös igazgatású iskolának 2 igazgatóhelyettese volt. Az általános iskolában Molnár Lajosné után Papp Zoltánné, a gimnázium tagozatán Fülöp Mihály. Időközben adminisztrátort és gondnokot is neveztek ki, majd iskolatitkárt.

 

Iskolánk igazgatói
Igazgató Éve    
Osváth András 1964-1965    
Juhász Imréné ideiglenes 1965-1966    
Pornói Imre 1966-1985    
Fülöp Mihály 1985-1998    
Molnár Gizella megbízott 1998-2000    
Zsilinyi László 2000-2005    
Szabó András 2005-2011    
Tóth András Sándor 2011-2012    
Dani Béla Péter 2012-2014    
Szabó Zoltánné 2014-    
 

Időközben, 1985. január 1-én önállósult a gimnázium. Mindannyian nagy gondot fordítottak a tanerő-ellátottság biztosítására, a gimnázium hatékonyságának növelésére, az intézmény stabilizálására, a tanulmányi és felvételi eredmények növelésére. Szorgalmazták a szemléltetőeszközök beszerzését, a tehetséges tanulókkal való foglalkozást, a tanulmányi versenyeken való szereplést. A környékből bejáró tanulók számára kezdettől fogva biztosított volt a menzai étkezés és korábban azzal együtt a tanulószobai foglalkozás.

1969-ben épült fel az új gimnázium. Azóta is a település legnagyobb épülete, akkor a falu, most a város közepén. Iskolánkban többségében fizikai dolgozók gyermekei tanulnak, s mindig több volt a leány tanuló, mint a fiú. A beiskolázás eredménye változó, 1975-re már évfolyamonként két párhuzamos osztály volt, de egy adminisztratív intézkedés hatására csökkent a létszám. A stabilizálás csak a 80-as évek közepére sikerült újra. Azóta a gimnázium ismét két párhuzamos osztállyal rendelkezik.

Az első időkben nem rendelkeztünk kollégiummal, később korlátozott mértékben az általános iskolai diákotthonba helyeztünk el tanulókat. Az érettségizettek többsége nem tanult tovább főiskolákon és egyetemeken, de a jelentkezők és felvettek aránya mindig az országos átlag fölött volt. Általában 65-70% között ingadozott, ez többnyire 15-20 tanulót jelentett.

Az iskolában tanító nevelők igyekeztek mindig munkájukat – a nehéz körülmények ellenére is – eredményesen elvégezni. Több alkalommal ebben az iskolában tartottak területi továbbképzést a megyei nevelők részére. Az intézmény nevelői azon voltak, hogy az ismeretek megfelelő szintű biztosítása mellett az iskola feladatot kell vállaljon a település formálásában, feladatainak megoldásában. Ezért az intézmény tanárai és diákjai mindig aktívan vettek részt Biharkeresztes kulturális, politikai, sport életében. Több rendezvényünk vált népszerűvé, így a sportbajnokságaink és kulturális vetélkedőink.

Hat éven keresztül fogadtuk a "Vagytok a Ma…"vetélkedő versenyzőit, akik Ady szellemi nagyságára és Erdély történetére emlékeztek. A vetélkedő elindítója és szervezője Kopányi Ildikó volt.

A tanárok segítették a tanulók szakköri és érdeklődésköri munkáját. Több tanuló eredményesen szerepelt a különböző versenyeken. A diákönkormányzati munka nem választható el az egész iskolai tevékenységtől. Általában a tanulmányi munkában élenjáró tanulók voltak a legjobb diákvezetők.

Sok színvonalas rendezvényünk volt:
 • diáknapok
 • nemzeti ünnepek
 • seregszemlék
 • irodalmi műsorok
 • sportversenyek
 • de idetartoztak az építőmunkák is
  • mint a sportpálya-építés
  • faültetés
  • kerítéskészítés
  • üvegházépítés
  • iskolai festések
  • és őszi mezőgazdasági munkák.

Mind-mind hasznosak, mert az intézmény sok pénzt takarított meg vele, és a közösség számára emlékezetes, mert közös élmény volt, s mára már megszépült. A közösségi munka – bármi is annak a neve – hasznos tevékenység, mert közel hozza egymáshoz a tanulókat, jobban megismerik egymást, erősíti a felelősségtudatot társaik iránt.

Az iskola életében jelentős volt a fakultatív oktatás bevezetése. Ezzel lehetőségük nyílott egyrészt elméleti tárgyakból felsőoktatási intézménybe előkészíteni a továbbtanulókat, másrészt segíteni a munkába állást, elhelyezkedést a gyakorlati jellegű képzéssel. Hatására javultak felvételi eredményeink, s nőtt a beiskolázott létszám, a gyakorlati oktatás iránt érdeklődők miatt. Így került sor a

 • szabás-varrás
 • személygépkocsi-vezetés
 • vámismeret
 • államigazgatás
 • igazgatásrendészet
 • határrendészet
 • számítástechnika
oktatására.   Információink szerint igen sok volt tanulónk helyezkedett el a gyakorlati-fakultációs vizsga és érettségi után a környező és távoli településeken, s végzi munkáját becsülettel – munkahelye és az iskola megelégedésére.

 

Önálló intézményként gondot fordítottunk a fejlesztésre, a változó körülmények megfelelésére. Ezért az intézmény támogatja a tehetséggondozást, a nyelvoktatást a csoportbontással és a nyári intenzív táborokkal. Több éve már minden évfolyamon oktatjuk az informatikát, operátori képzést folytattunk, majd szakközépiskolai keretek között számítástechnikai szoftverüzemeltető képzést indítottunk be, ECDL vizsgára készítjük fel tanulóinkat. Tanfolyamok szervezésével oktatjuk a vámkezelői, vámügyintézői ismereteket és a közlekedési ismereteket.

1985-től diákotthont is kapott intézményünk. Itt 72 fő elhelyezésére nyílt lehetőség. Ez lehetővé tette a bejárás csökkentését, s azt, hogy távolabbi településekről is érkezzenek hozzánk tanulók.

1992-től új profillal bővült intézményünk. Bevezettük a szakoktatást. Célunk, hogy olyan mezőgazdasági ismereteket oktassunk, mely megélhetést is biztosít tanulóinknak, és új hagyományt teremt az alapvetően mezőgazdasági foglalkozású területen. Az új oktatási forma a zöldség- és dísznövénytermesztő szakképzés, melyet előbb szakmunkásképző, később 4 éves szakiskola szintjén oktatunk. A felkészülés, az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek kialakítása most van folyamatban. Az érdeklődés számottevő, s a támogatók tábora is szélesedik lassan. A feltételeket fokozatosan emeljük az optimális szintre. Előbb üvegházat és bemutató kertet létesítettünk, majd 4 hektár föld vásárlásával létrehoztunk egy modellezhető családi gazdaság alapjait. Folyamatosan fejlesztettük a gépparkot. Ma a két traktor mellett több kisgépünk van, szinte az összes elvégzendő munka feltételeit biztosítottuk.

Idővel növekedett a támogatók száma is. Több környező mezőgazdasági intézménnyel van együttműködési megállapodásunk, s így támogatásukkal javítani tudjuk tárgyi feltételeinket.

1997-ben a Leonardo Program keretében külföldi iskolai kapcsolatra is szert tettünk. Ez jelentős segítség a szakmai fejlődés terén. Segítségükkel tanterveket kaptunk, s tanár és tanulói cseréket, továbbképzést szervezünk.

1997-ben elkészítettük a dísznövény- és zöldségtermesztő szak új OKJ szerinti szakma tantárgyi tanterveit, így lehetővé vált az iskolarendszerben való oktatás. 1997-ben az MKM támogatásával új kollégium épült, valamint 5 tanterem. Ez javítja a tanulók elhelyezési lehetőségét, és a szakképzés feltételeit. Az 5 tanteremből 1 informatikai szaktanterem, 4 pedig szakoktatási tanterem.